فروش یونیت ایموبیلایزر ICU پراید

 فروش یونیت ایموبیلایزر ICU پراید

ای خدای بینا . از جمله اجزای یونیت ایموبیلایزر که اختصارا ایمو نیز گفته می شود یونیت ایموبیلایزر یا ICU است . کاری که ICU میکند به مفهوم خیلی ساده اگر بخواهیم بگوییم می شود این که : ترجمه سیگنال کد شده ارسال شده از ECU موتور و ارسال سیگنال حاوی کد سوئیچ به آنتن و برعکس . آنچه که به سمت آنتن ارسال می شود در نهایت درون چیپ ترانسپوندر نصب شده روی کلید نوشته می شود . این اتفاق زمان تعریف کلید می افتد و موقع استفاده از کلیدها برای روشن کردن خودرو کد کلید از روی ترنسپوندر ها خوانده می شود . با ما فروش انواع ICU پراید را تجربه کنید .

h.pooreghbali